Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Corneel gelden. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.

Aanvulling in verband met corona:

1: Blijf bij gezondheidsklachten thuis. Bij de ingang worden alleen personen zonder COVID-19 klachten of symptomen op basis van triage toegelaten. Dit geldt voor zowel bezoekers, personeel, vrijwilligers en artiesten. Een toegangsbewijs geeft dus geen garantie op toegang tot Corneel.

2: Het is vanaf heden verplicht om in Corneel een mondkapje te dragen. Als je op je stoel zit mag je deze weer afdoen. Als je naar de bar of het toilet gaat zet je je mondkapje weer op, totdat je weer op je plek zit. We verzoeken je om je eigen mondkapje mee te nemen.

3: Desinfecteer bij binnenkomst je handen.

4: Volg aanwijzingen van het personeel van Corneel op en respecteer de routing aangegeven in het gebouw. Ter plaatse zal je worden geïnformeerd over het gebruik van de garderobe en of de jas mee in de zaal moet.

5: Bewaar te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Bezoekers die tot hetzelfde huishouden behoren, kunnen in tweetallen naast elkaar verblijven.

6: Was na het toiletbezoek grondig je handen. De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Hierover zal je ter plekke worden geïnformeerd. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.

7: Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel). Momenteel is er alleen betaling per pin mogelijk.

8: Zorg ervoor dat jouw gedrag niet leidt tot de verspreiding van speekseldruppels (denk aan het fluiten op de vingers). Als het podium vindt dat jouw gedrag niet passend is, zal je hierop worden geattendeerd en verzocht worden dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, kan de toegang worden ontzegd. Schade die het podium lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

9: Volg de richtlijnen van het RIVM.

10: De bar is op het moment na 21:45 uur gesloten.

De huisregels die standaard van toepassing zijn:

1: Bezoekers jonger dan 14 jaar hebben geen toegang tot concerten in Corneel, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+) die zich kan legitimeren.

2: De minimum leeftijd bij concerten is 14 jaar, bij dance activiteiten en andere nachtprogramma’s is de minimum leeftijd 16 jaar, tenzij anders vermeld.

3: Corneel schenkt geen alcoholische dranken onder de 18 jaar.

4: De directie van Corneel behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.

5: Corneel hanteert een zero-tolerance beleid. Het in bezit hebben van soft- en harddrugs is niet toegestaan en bij constatering kan de toegang worden ontzegd, dan wel de politie worden ingeschakeld.

6: Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.

7: Het is verboden in of om Corneel goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

8: De directie behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.

9: Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een (alcohol)controle. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Indien u dit weigert kan u de toegang ontzegd worden.

10: Iedere vorm van geweld, (seksueel) intimiderend-, beledigend en/of discriminerend gedrag, is verboden. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

11: Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.

12: Het meenemen van eigen consumpties is verboden.

13: Het is verboden eigendommen van Corneel mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van voedsel en dranken.

14: Corneel kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden.

15: Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om in Corneel te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken.

16: Corneel is rookvrij. Roken buiten de daarvoor aangewezen ruimte kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Ook het gebruik van een e-sigaret (dampen) is niet is toegestaan binnen Corneel. Corneel zal te allen tijde de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.

17: Stagediven en crowdsurfen is verboden in Corneel.

18: Klachten dienen direct na het ontstaan hiervan aan bedrijfsleiding gemeld te worden (uiterlijk binnen 2 dagen). Zo niet, dan worden klachten niet meer in behandeling genomen.

19: Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid onmiddellijk opgevolgd te worden.

20: U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.

21: Het gebruik van de garderobe is verplicht en gebeurt op eigen risico. Bij dans- en dance avonden is het tevens verplicht tassen af te geven bij de garderobe. Het is niet toegestaan deze mee de zaal in te nemen. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en / of inhoud wordt niet vergoed door Corneel tenzij dit aantoonbaar is gebeurd door opzet of grove nalatigheid van Corneel of haar medewerkers. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd.

22: In Corneel wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. Bij de garderobe zijn tegen een redelijk tarief oordopjes verkrijgbaar.

23: Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

24: Dieren worden niet toegelaten.

25: In Corneel betaal je consumpties met munten. Deze munten zijn te koop bij onze muntenkassa.